色天天综合网视频网站

<form id="afm0g"></form>

<rp id="afm0g"></rp>
<span id="afm0g"></span>
<em id="afm0g"><object id="afm0g"><input id="afm0g"></input></object></em>

  Wheelabrator Polska

  Od 20 lat produkuje lokalnie w Polsce

  Wheelabrator Polska

  Fabryka 5000 m2

  Wheelabrator Polska

  9 suwnic o ud?wigu 12,5 tony

  Zak?ad we Wrze?ni i zaplecze handlowe w Warszawie. Od 20 lat produkujemy lokalnie w Polsce. Od 1992 roku w Zagórowie, a od 2008 roku w nowoczesnym zak?adzie we Wrze?ni, co znacznie usprawni?o proces i organizacj? produkcji w Polsce.

  Indywidualne i standardowe rozwi?zania strumieniowo-?cierne

  Wheelabrator otworzy? zak?ad produkcyjny we Wrze?ni k. Poznania, aby s?u?y? lokalnym wsparciem klientom w Polsce, zarówno firmom polskim, jak i zagranicznym. Rynek polski jest dla nas szczególnie wa?ny, dlatego celem firmy Wheelabrator jest sprostanie oczekiwaniom wymagaj?cych klientów poprzez dostarczanie produktu uznanej jako?ci za konkurencyjn? cen?, z blisk? lokalizacj? nie tylko zak?adu produkcyjnego, ale te? serwisu technicznego i us?ug posprzeda?owych.

  Wheelabrator to technologie przygotowania powierzchni z centrum produkcyjnym w Polsce obejmuj?ce:

  • Urz?dzenia do czyszczenia pneumatycznego
  • Urz?dzenia do czyszczenia turbinowego
  • Us?ugi kooperacyjne
  • Urz?dzenia do utwardzania (shot peening)
  • Urz?dzenia do czyszczenia na mokro
  • Urz?dzenia do obróbki wibracyjnej

  Wheelabrator Plus to us?ugi wspieraj?ce przygotowanie powierzchni z serwisem w Polsce obejmuj?ce:

  • Cz??ci zamienne
  • Modernizacje i unowocze?nienia technologii
  • Konserwacje
  • Szkolenia

  Wheelabrator Equipment Upgrade

  Lokalny serwis fabryczny realizuje zadania serwisowe w trybie 24-godzinnym oraz lokalne wsparcie techniczne w trybie telefonicznym.

  Wheelabrator jest programem obs?ugi posprzeda?nej oraz 24-godzinnego serwisowania urz?dzeń dostarczonych przez firm? Wheelabrator oraz inne markowe firmy z bran?y oczyszczarkowej.

  Od 2006 roku firma Wheelabrator unikalny, szeroki wachlarz us?ug wsparcia serwisowego urz?dzeń, który obejmuje swym zakresem: modernizacje sprz?tu, szkolenia, konserwacje, dostawy cz??ci zamiennych i us?ug serwisowych do technologii czyszczenia strumieniowego w urz?dzeniach stacjonarnych Wheelabrator i DISA oraz ?rodków technologicznych do wibracyjnej obróbki końcowej Walther Trowal.

  Program Modernizacji Sprz?tu (PMS)

  Program Modernizacji Sprz?tu (PMS) zosta? opracowany w celu umo?liwienia Państwu pe?nej modernizacji posiadanej instalacji do czyszczenia strumieniowo-?ciernego w oparciu o do?wiadczenie najwi?kszego eksperta w tej bran?y jakim jest Grupa Wheelabrator. Program modernizacji obejmuje urz?dzenia konstrukcji Wheelabrator jak i urz?dzenia innych dostawców.

  Wheelabrator Plus umo?liwia dostarczenie najnowszej technologii do przestarza?ych urz?dzeń. Przed rozpocz?ciem jakiejkolwiek modernizacji specjali?ci Grupy Wheelabrator dokonaj? inspekcji istniej?cej instalacji czyszcz?cej, aby przekona? si?, czy spe?nia ona Państwa oczekiwania. Cz??ciowa ocena inspekcyjna ma na celu prezentacj? dost?pnych opcji modenizacji sprz?tu w celu okre?lenia mo?liwych do osi?gni?cia oszcz?dno?ci dla Klienta poprzez zastosowanie najnowszej technologii w istniej?cej maszynie.

  Wheelabrator w Polsce

  fabryka 5000 m2 - 9 suwnic o ud?wigu 12,5 tony - biura 1800 m2 - 2 kabiny malarskie - magazyn 500 m2

  Dni otwarte we Wrzesni

  Regularnie organizujemy dni otwarte w naszej fabryce we Wrzesni, podczas których nasi klienci maj? mo?liwo?? zapoznania si? z oczyszczarkami pneumatycznymi, technologi?, zastosowaniem i konserwacj? sprz?tu.

  Oferujemy tak?e szkolenia dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. 

  • Oczyszczarki pneumatyczne: zobacz szerok? gam? maszyn produkown? przez Wheelabrator
  • Technologia ?rutowania: zapoznaj si? z nasz? najnowsz? technologi? wirnikow?, pneumatyczn? i kulkowaniem. 
  • Zastosowanie: Poznaj ró?ne techniki i produkty umo?liwiaj?ce uzyskiwanie najlepszego efektu końcowego.
  • Konserwacja sprz?tu: minimalizuj zu?ycie maszyn i upewnij si?, ze uzyskujesz najlepsze efekty. Zwi?sz wydajno?? i wyd?u? okres ?ycia maszyny.

  Zarejestruj si? ju? teraz na nast?pny dzień otwarty, podziel si? z nami swoimi oczekiwaniami i zainteresowniami a my zapewnimy Ci miejsce. 

  Skontaktuj si? z nami

  WHEELABRATOR SCHLICK Sp. z o.o.

  Biuro Handlowe

  ul. Rzymowskiego 30 lok. 318

  PL-02-697 Warszawa

  Tel.: +48 22 651 70 91

  Fax: +48 22 651 70 92

  E-mail: info@wheelabratorgroup.pl

  Zak?ad Produkcyjny:

  ul. S?owackiego 53

  PL-62-300 Wrze?nia

  Dostawy do magazynu:

  Tel. +48 63 226 41 25;

  Tel. kom: +48 509 864 347

  VIII Wydzia? Gospodarczy KRS S?du Rejonowego w Poznaniu

  KRS: 0000081766

  NIP: 667-000-39-43

  Kapita? zak?adowy: 4 083 000 PLN

  Raiffeisen Bank Polska S.A.

  Konto: 04 1750 1019 0000 0000 0583 5585

  色天天综合网视频网站

  <form id="afm0g"></form>

  <rp id="afm0g"></rp>
  <span id="afm0g"></span>
  <em id="afm0g"><object id="afm0g"><input id="afm0g"></input></object></em>